ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
     
นางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
นางรภีพร สุริยะ
หัวหน้างาน งานการเงิน
     
นางสาวกนกวรรณ ยันตรวัฒนา
หัวหน้างาน งานการบัญชี
นายนาวิน ศรีวิเศษ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
     
 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
นางพรทนา มงคลกาวิล
หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ