ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายเริงพันธ์ จันทรัมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
     
นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวปาณิสรา เร่งรัด
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
นายจีรวัฒน์ กาชัย
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
     
 
นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
 
     
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนก เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
     
นายจีรวัฒน์ กาชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
     
   

 

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ