คณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
     
นายนาวิน ศรีวิเศษ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ว่าที่ ร.ท. วิเชียร  มุงเมือง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
     
 
นายภานุวัฒน์ สลีวงศ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  นายภานุวัฒน์ จองตามา
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ