คณะครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 2 (ภาษาอังกฤษ)
 
     
นางสาวปาณิสรา เร่งรัด
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)
นางสาวปราญชลี ไชยศิลป์
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (สังคม)

     
 
นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)

นายปัฐวี สิริวงค์เครือ
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (คณิตศาสตร์)
     
     
 
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ