คณะครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (สังคม)
 
     
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 2 (ภาษาอังกฤษ)
นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)
นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)
     
นางสาวกาญจนานันท์ นพคุณ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายวีรภัทร ยอดทาฟู
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (พลศึกษา)
นายปัฐวี สิริวงค์เครือ
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (คณิตศาสตร์)
     
   
  นางสาวกาญจนา เถิงฝั้น
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (วิทยาศาสตร์)
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ