แม่บ้าน นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสิริทิพย์ วงศ์พันธ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางกัลยา นันทะเขียว
ตำแหน่ง แม่บ้าน
นางละอองศรี เครือคำวัง
ตำแหน่ง แม่บ้าน
     
นายพงศกร ดวงตา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายอนันต์ สุริยะมณี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
นายปกเกศ บุญยก
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
     
   
  นายอนุสรณ์ ศักดิ์ดี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ