แม่บ้าน นักการภารโรง พนักงานขับรถ และยามรักษาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสิริทิพย์ วงศ์พันธ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางละอองศรี เครือคำวัง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายทักษิณ ดวงตา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
     
นายอนุสรณ์ ศักดิ์ดี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายพงศกร ดวงตา
ตำแหน่ง ยามรักษาการ
นายสุคำ สุยะเรือน
ตำแหน่ง ยามรักษาการ
     
   
  นายสุวิทย์ ทิพย์มั่ง
ตำแหน่ง ยามรักษาการ
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ