แผนกวิชาก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสันติสุข เวทย์วิหารธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้าง

นางสาวเบญญาภา บุญผดุง
ครูแผนกวิชาก่อสร้าง

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ