คณะครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางขนิษฐา สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
   
  นางสาวชญาณ์กนิชฐ์ นันทะเขียว
ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ