แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวภัสราภรณ์ น้ำค้าง
ครููแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววรัญญา ติ๊บปะละ
ครููแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ