คณะครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
     
นางสาวกนกวรรณ  ยันตรวัฒนา
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางรภีพร สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นางวราภรณ์ สุทธิเสริม
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ