คณะครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
 
     

นายธัชชัย มาละเงิน
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

นายภูมิ ไพทีระกุล
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
   
  นายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ