คณะครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางสาวกนกวรรณ  ยันตรวัฒนา
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
 
     
นางรภีพร   สุริยะ
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวกาญจนา ตาวงศ์
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางวราภรณ์ สุทธิเสริม
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ