<
   

 

 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
Thoen Industrial and Community College

 

   
งานพัสดุ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อ ครุภัณฑ์โครงการการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการขอซื้อขอจ้าง (พ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดพัสดุประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง (พ.1/1) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความซ่อมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
งานผลิตผลการค้าฯ  
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดแบบโครงการฝึกฯ (สผ.1/1) ดาวน์โหลด
งานวางแผนและงบประมาณ  
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการสิง่ประดิษฐ์ ดาวน์โหลด
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ