หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

Cara Mengembalikan Foto yang Terhapus di iPhone

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาเครื่องกลโรงงาน
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาก่อสร้าง

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการขาย/ธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
 • สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
 • งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
 • งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
 • งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุอื่นๆ
 • งานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • งานอาหารครอบครัว

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 • งานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
 • พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • .งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
 • งานติดตั้งไฟฟ้านอกสถานที่
 • โปรแกรม Micro soft Word
 • จับจีบและผูกผ้า
 • งานประดิษฐ์ของชำร่วย
 • การแปรรูปกกเป็นของใช้
 
 
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ