วิทยาลัยการอาชีพเถิน
Thoen Industrial and Community College

ที่อยู่ ::     147 หมู่ 1  ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  52160
โทรศัพท์  :: 054-292701              โทรสาร  ::  054293040
e-mail    ::  Lampang04@vec.mail.go.th
website  :: www.thoen.ac.th
facebook :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน

แผนที่  ::  

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ