แนะนำผู้บริหาร

นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2535 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณทิต (ป.บัณฑิต) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 219 ตอนที่ 2ข หน้า 87-519 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 11ข หน้า 215 วันที่ 23 กรกฎาคม 2548
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 6ข หน้า 103 วันที่ 6 มิถุนายน 2553
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 130 ตอนที่ 16ข หน้า 185 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

 

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง (ปทส.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. 2560 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  263  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  138  ตอนที่ 3 ข  หน้า  211 
(เล่มที่ 8/7)  วันที่  1  พฤษภาคม  2564

 

นายเริงพันธ์ จันทรัมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี ครุศาตรอุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2555 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา วิทยาลัยทองสุข

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตราภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  121  หน้า 266 วันที่ 5 ธันวาคม 2546 
- ทวีตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  หน้า  215 วันที่  5 ธันวาคม 2548
- ทวีตริตราภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  หน้า  103 วันที่  5 ธันวาคม 2553
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  131  หน้า  185 วันที่  5 ธันวาคม 2556

 

นางสาวเตรียมจิตร วงชัยวะ
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  131  ตอนที่ 11 ข  หน้า  27 วันที่  17  กุมภาพันธ์  2557
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  134  ตอนที่ 52 ข  หน้า  104 
วันที่ 27 กันยายน 2560

 

นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

 

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2554 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต เครื่องกล  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  800  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  134  ตอนที่ 52 ข  หน้า  123 
(เล่มที่ 8/5)  วันที่  16  ตุลาคม  2560
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  777  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  138  ตอนที่ 3 ข  หน้า  221 
(เล่มที่ 8/7)  วันที่  1  พฤษภาคม  2564

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ