แนะนำผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร (ปทส.) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

พ.ศ. 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (M.Ed.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501 
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ลำดับที่  93  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  ตอนที่ 16 ข  หน้า  98 
(เล่มที่ 8/2)  วันที่  28  สิงหาคม  2554
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  159  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  ตอนที่ 14 ข  หน้า  208 
(เล่มที่ 8/3)  วันที่  27  มิถุนายน  2549

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรและรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2544-2546 ปริญญาตรี คบ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

พ.ศ. 2547-2549 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

พ.ศ. 2553-2555 ปริญญาโท ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายสรพงษ์ ปานบุตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

ปริญญาโท ค.ม.การบริหารการศึกษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายนพดล พิมพ์พอน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี (ค.อ.บ.) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศกรรมโทรคมนาคม มหาวิทลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท (กศ.ม.) บริหารการศึกษา สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ