แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ A.T.C   
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวของผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ A.T.C   
ประกาศกำหนดลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปวช. ลงทะเบียนวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.   
- ประกาศกำหนดลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปวส. ลงทะเบียนวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน แบบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๕๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบที่1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 150 มม.   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน แบบที่ 1   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลาภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563   
ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา 2562   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง   
ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป   
ผลการประเมินศูนยบ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด   
ผลการประเมินศูนยบ่มเพาะผู้ประกอบอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ภาคเหนือ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 ตำแหน่ง   
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลาภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ   
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย 2,15-16 ธ.ค. 63   
ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   


Page=>>   1   2