วิทยาลัยการอาชีพเถิน
Thoen Industrial and Community Education College

ที่อยู่ ::     147 หมู่ 1  ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง  52160
โทรศัพท์  :: 054-292701             
โทรสาร
  ::  054-293040
e-mail    ::  sarabun@thoen.ac.th
website  :: www.thoen.ac.th
facebook :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน

แผนที่  ::  
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ