แนะนำผู้บริหาร

นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี ครุศาตรบัณฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2535 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2551 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรบัณทิต (ป.บัณฑิต) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 219 ตอนที่ 2ข หน้า 87-519 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545
-ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 11ข หน้า 215 วันที่ 23 กรกฎาคม 2548
-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนที่ 6ข หน้า 103 วันที่ 6 มิถุนายน 2553
-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ. ) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 130 ตอนที่ 16ข หน้า 185 วันที่ 14 กรกฎาคม 2556

 

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2542 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้ากำลัง (ปทส.) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
พ.ศ. 2560 ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  263  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  138  ตอนที่ 3 ข  หน้า  211 
(เล่มที่ 8/7)  วันที่  1  พฤษภาคม  2564

 

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2542 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏลำปาง
พ.ศ. 2545 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2559 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  131  ตอนที่ 11 ข  หน้า  27 วันที่  17  กุมภาพันธ์  2557
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  134  ตอนที่ 52 ข  หน้า  104 
วันที่ 27 กันยายน 2560

 

 

นางรภีพร สุริยะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

-

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  -  ตอนที่ -  หน้า  - วันที่ - 
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  -  ตอนที่ - หน้า -  วันที่ -

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ