ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
     
นางสาวปราญชลี ไชยศิลป
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวปราญชลี ไชยศิลป
หัวหน้างาน งานบุคลากร
นายพงศ์ปณต ธรรมกันทา
หัวหน้างาน งานการเงิน
     
นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
นายนาวิน ศรีวิเศษ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
     
 
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ทองกูล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
นางพรทนา มงคลกาวิล
หัวหน้างาน ประชาสัมพันธ์
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ