ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 
     
นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายภานุวัฒน์ จองตามา
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ

     
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
     
     
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ