ผังคณะกรรมการดำเนินงานกองลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
     
   

นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

     
   
  นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
หัวหน้างานกิจกรรม
 
     
   
  นายวิทยากร เครือกลางรงค์
หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
 
     
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นางทิพรัตน์ จูจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
     
นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นายปฏิภาณ คำรินทร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นายภานุวัฒน์ จองตามา
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
     
นางสาวกาญจนานันท์ นพคุณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นางสาวกาญจนา เถิงฝั้น
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
นายปัฐวี สิริวงค์เครือ
ผู้ช่วยหัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ