ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเถิน

         

วิทยาลัยการอาชีพเกิน ได้รับการอนุมัติจากหน่วยบัญชาการกําลังสํารอง (นศร.) ต้นสังกัดใน ขณะนั้น ให้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ในปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยขึ้นตรง การบังคับบัญชากับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

 

   
  ตราสัญลักษณ์ นักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเถิน  

 

ผังคณะกรรมการดำเนินงานชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพเถิน

   
  นางสาววารี ชีวะเจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
     
   

นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา


     
   
  นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
หัวหน้างานกิจกรรม
 
     
   
  ว่าที่ร้อยโท วิเชีนร มุงเมือง
ผู้กำกับนักศีกษาวิชาทหาร
 
     
 
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
ผู้ช่วยผู้กำกับนักศีกษาวิชาทหาร
  นายณัฐพงศ์ อินทราย
ผู้ช่วยผู้กำกับนักศีกษาวิชาทหาร

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ