ผังคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

   
 

นางสาววารี ชีวะเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 
     
   
  นายอภิศักดิ์ ผลิตใบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
 
     
   
 

นางสาวพรทนนา มงคลกาวิล

ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 
     
   
 

นางสาวชไมพร มูลลี

นายกองค์การ์นักวิชาชีพในอานคตแห่งประเทศไทย

 
     

นายณัชพล  ปุพพโก

รองนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย


นายวิศิษฏ์   วงศ์ชุมภู

ปฏิคม


นางสาวญาณิศา เย็นใจ

เหรัญญิก


     

นางสาวจิรฐติกาญ จิวเดช

นายทะเบียน

นางสาวกัญญารัตน์ เสาปันนา

ประชาสัมพันธ์

นายพิพัฒน์ คำสว่าง

เรขา

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ