ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายภาสกร เชื้อเมืองพาน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
     
นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ว่าที่ ร.ท.วิเชียร มุงเมือง
หัวหน้างาน งานปกครอง

     
นายธัชชัย มาละเงิน
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพ
และการจัดหางาน
นายภูมิ ไพทีระกุล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายศิริโย ยาดี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน
     
     
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ