ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นางรภีพร สุริยะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
     
นายธัชชัย มาละเงิน
หัวหน้างาน งานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวปาณิสรา เร่งรัด
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวชญาณ์กนิชฐ์ นันทะเขียว
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
     
 
นายณัฐวรรษ ปันฟอง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
 
     
นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
นายภูมิ ไพทีระกุล
หัวหน้าแผนก เแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
     
นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
     
นางขนิษฐา สลีแดง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
นางสาวปวีณา แสนบัวบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐผไท สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
     
   

 

นางสาวปาณิสรา เร่งรัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ