คณะครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
 
     
นายนาวิน ศรีวิเศษ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
ว่าที่ ร.ท. วิเชียร  มุงเมือง
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
     
 
นายศิริโย ยาดี
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
  นายภานุวัฒน์ จองตามา
ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ