คณะครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางสาวปาณิสรา เร่งรัด
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)
 
     
นางสาวปราญชลี ไชยศิลป์
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (สังคม)
นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ภาษาอังกฤษ)

     
นางสาววรางคณา วันนำ
ครูประจำแผนกวิชา สามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (คณิตศาสตร์)
นางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา
ผู้ช่วยสอน แผนกสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
นางสาวเบญญาภา หาญณรงค์
ผู้ช่วยสอน แผนกสามัญสัมพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
     
     
 
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ