เจ้าหน้าที่สำนักงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางจีราพร สิทธิวะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
นายนิรันดร์ สายวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานพัสดุ)
นางหนึ่งฤทัย มีวงศ์สม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานกิจกรรม)
     
นางสาวนัทชธิดา ทะนันชัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานการเงิน)
นางสาวฐิติกานต์ เหมรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานส่งเสริมฯ)
นายนรากร หลักนาราม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานทะเบียน)
     
นางสาวเกษดาพร อ้ายมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานวิชาการ)
นางสาวอัจจิมา ทินปาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานส่งเสริมฯ)

นางสาวเขมภาภัส รัศมีมาลา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานประชาสัมพันธ์)
     
นางสาวทิพตยา นันตาบุตร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (งานบริหารงานทั่วไป)
นางสาวเบญญาภา หาญณรงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ

-
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่(งานการเงินและงานบัญชี)

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ