แม่บ้าน นักการภารโรง พนักงานขับรถ และยามรักษาการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
นางสิริทิพย์ วงศ์พันธ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นางละอองศรี เครือคำวัง
ตำแหน่ง แม่บ้าน

นายอนุสรณ์ ศักดิ์ดี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
     
นายพงศกร ดวงตา
ตำแหน่ง ยามรักษาการ
นายสุคำ สุยะเรือน
ตำแหน่ง ยามรักษาการ

นายสุวิทย์ ทิพย์มั่ง
ตำแหน่ง ยามรักษาการ
     
     
 
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ