คณะครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายภูมิ ไพทีระกุล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
     
นายธัชชัย มาละเงิน
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
นายสรศักดิ์ ฉันทะวงค์
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพีรพัฒน์ ศรีดาเดช
ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
     
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ