วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

 

วิสัยทัศน์     

  เป็นสถานศึกษาจัดการศึกษาวิชาชีพ มุ่งสร้างคนดี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน

พันธกิจ

  • พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา วิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
  • พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
  • สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา
  • พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาครู บุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ทักษะวิชาชีพ ก้าวทันตามเทคโนโลยี
  • พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ