ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2560-2564

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ