วิทยาลัยการอาชีพเถิน


 

 

 

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเถิน

       วิทยาลัยการอาชีพเถิน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาลำดับที่ 2420 กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพเถินตั้งอยู่ณเลขที่ 147 หมู่ 1 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีพระราชกิจในการจัดการศึกษาและการให้บริการด้านการศึกษาวิชาชีพในหลักสูตรต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบรวม 2 ประเภทวิชา คือประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนอย่างกว้างขวางมีประวัติการดำเนินการจัดตั้งสถานศึกษาดังต่อไปนี้

       ในปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรมอำเภอเถิน นี่นายอำเภอเถิน นายวิรัช อนุชปรีดา เป็นประธานได้พิจารณาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทราบข้อมูลความพร้อมของพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษามอบให้กระทรวงศึกษาธิการอำเภอเถิน นายเฉลิมชัย สุจจิตต์ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง คือนายมงคล วานิกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปางได้ประมวลข้อมูลนำเสนอกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เห็นชอบจากสภาตำบลดังกล่าวให้ใช้พื้นที่จำนวน 150 ไร่

       ในปี พ.ศ. 2539 ส.ส.พินิจ จันทรสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณข่าวสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางพร้อมคณะข้าราชการระดับสูงของกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน สอศ.) เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่พร้อมให้ความเห็นชอบ ด้วยได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2540 จากรัฐบาลเสื้อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพเถิน และกรมป่าไม้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ พณฯ ชูชีพ หาญสวัสดิ์ ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

       ในปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยการอาชีพเถินได้รับงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 8,980,000 บาท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆของวิทยาลัยฯ ได้รับการออกแบบอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน และอาคารประกอบพร้อมระบบสาธารณูปโภค ในระยะเริ่มต้นประกอบด้วย


       1.อาคารเรียนจำนวน 1 หลัง
       2.อาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง
       3.อาคารอำนวยการ 1 หลัง
       4.หอประชุม 1 หลัง
       5.ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง
       6.บ้านพัก 2 หลัง
       7.อาคารวิทยบริการ 1 หลัง
       8.ไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลง
       9.ระบบบาดาลแทงค์น้ำ
       10.ถนนลาดยาง
       11.ท่อระบายน้ำ
       12.เสาธง
       13.ถมดินอัดบดแน่น 1,200 ลูกบาศก์เมตร


       ในปีการศึกษา 2541 ภาคเรียนที่ 1 ได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนครั้งแรกในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

จำนวน 2 สาขาวิชาคือ


       สาขาวิชาช่างยนต์
       สาขาวิชาพาณิชยการ

 
 

 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ