สถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ลำดับ
ชื่อสถานประกอบการ
1
ร้านธนบุรีกาอาจ
2
ร้านสบคือการช่าง
3
ร้าน ส.กลการ
4
อู่ณรงค์ยนต์
5
ร้าน ต.สหมอเตอร์
6
ร้านจักรพงษ์การช่าง
7
บริษัท Panasonic Home Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
8
ร้านศักดาอิเล็กทรอนิกส์
9
บริษัท อินเตอร์คลีนส์ อินดรัสตรีส์ จำกัด
10
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยุวดีอิเล็กทรอนิกส์
11
เทศบาลตำบลเถินบุรี
12
ร้านดอนไชยแอร์
13
ร้านแอมป์วิทยุ
14
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเถิน
15
เทศบาลตำบลแม่ปุ
16
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
17
เทศบาลตำบลเถินบุรี
18
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเถินบุรี
19
ที่ว่าการอำเภอเถิน
20
ที่ทำการไปรษณีย์เถิน
21
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่วะ
22
ศุนย์บริการลูกค้า กสท. สาขาเถิน
23
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
24
กฟผ.แม่เมาะ
25
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเถิน
26
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
27
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
28
หจก.วิชัยเถินโลหะธุรกิจ
29
เทศบาลตำบลล้อมแรด
30
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
31
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด
32
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด (สาขาล้อมแรด)
33
โรงพยาบาลเถิน
34
องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย
35
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถินจำเริญยนต์
36
อู่วิชัยทวียนต์
37
อู่อำนวยยนต์
38
ร้านวินัยเจริญยนต์
39
อู่ช่างสม
40
ร้านวิเชียรเซอร์วิส
41
ร้านธวัชยนต์
42
อู่รัศมีบริการ
43
ร้านสหยานยนต์
44
ร้านสองพี่น้องไดนาโม
45
ร้าน ต.สหมอเตอร์
46
ร้านกุ่มเนิ้งกลการ
47
ร้านเหมยมอเตอร์
48
ร้านศักดิ์ดาอิเล็กทรอนิกส์
49
ร้านเปรมพิทักษ์การไฟฟ้า
50
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ยุวดีอิเล็กทรอนิกส์
51
ร้านกุลพานิช
52
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
53
ร้านแอร์ แอนต์ เซอร์วิส
54
เทศบาลตำบลแม่มอก
55
ร้านเซอร์วิส คอมพิวเตอร์
56
ร้านชาตรีโทรทัศน์
57
ร้านสบคือแอร์
58
บริษัทนิยมพานิชลำปาง
59
ร้านธีพันธ์ แซทเทลไลท์
60
ร้านเอ็น-เน็ต แอนด์ก๊อปปี้
61
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริก
62
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาเถิน
63
เทศบาลตำบลแม่มอก
64
ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.)
65
ศุนย์บริการลูกค้า กสท. สาขาเถิน
66
ร้านคอมชอฟ
67
ร้านคอมพิวเตอร์เฮ้าส์
68
อนามัยกุ่มเนิ้งใต้
69
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ถอด
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ