<
   

 

 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
Thoen Industrial and Community Education College

 

   
งานพัสดุ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานซื้อ ครุภัณฑ์โครงการการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด
แบบรายงานการขอซื้อขอจ้าง (พ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดพัสดุประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง (พ.1/1) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความซ่อมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
   
งานผลิตผลการค้าฯ  
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดแบบโครงการฝึกฯ (สผ.1/1) ดาวน์โหลด
   
งานวางแผนและงบประมาณ  
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลด
คู่มือ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ดาวน์โหลด
โครงการเสนอเข้าแผน ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ