ข้อมูลอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันมีเนื้อที่ 150 ไร่ มีสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

อาคารอำนวยการ

1 หลัง

2

อาคารหอประชุมโรงอาหาร

1 หลัง

3

อาคารช่างเทคนิคพื้นฐาน

1 หลัง

4

อาคารสำนักงาน

1 หลัง 10 ห้อง

5

อาคารวิทยบริการ

1 หลัง 4 ห้อง

6

อาคารเรียนพาณิชยกรรมและสามัญ

1 หลัง 20 ห้อง

7

อาคารเรียนช่างยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์

1 หลัง 27 ห้อง

8

อาคารบ้านพักผู้อำนวยการ

1 หลัง

9

อาคารบ้านพักครู

2 หลัง 6 ห้อง

10

อาคารพัสดุ

1 หลัง 3 ห้อง

11

อาคารบ้านพักคูหาลูกเสือ

1 หลัง 2 ห้อง

12

อาคารปฏิบัติงานช่างยนต์

1 หลัง

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ