:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
   
 
 
 
    ทำเนียบผู้บริหาร
 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
   ฝ่ายวิชาการ


ลิงค์หน่วยงานภายนอก

Counter
 
   ประวัติวิทยาลัย
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
   จำนวนบุคลากร
  จำนวนนักเรียน นักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
 
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาก่อสร้าง
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาการตลาด
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  เจ้าหน้าที่สำนักงาน
  แม่บ้าน/นักการฯ/พนักงานขับรถ
 
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2566
  แผนปฏิบัติการประจำปี 2567
 
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562
  ข้อมูล SAR ปี 2563
  ข้อมูล SAR ปี 2564
  ข้อมูล SAR ปี 2565
 
 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง
 วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ
 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
 
 สำนักงานคณะกรรมการฯ
 สำนักอำนวยการ
 สำนักความร่วมมือ
 สำนักติดตามและประเมินผลฯ
 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
 สำนักนโยบายและแผนฯ
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ
 สำนักวิจัยและพัฒนาฯ

 
ข่าวประกาศ
29/06/2022 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564
31/01/2022 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติม)
17/01/2022 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
03/01/2022 ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
02/05/2021 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563
03/08/2020 ประกาศผลคะแนนการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2562
22/06/2020 มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19)
23/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 2
18/03/2020 มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 1
ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
03/01/2023 ประกาศ การยื่นคำร้องขอเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
17/02/2022 ประกาศ รายชื่อนักเรียนักศึกษา ที่ได้รับทุนกาศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพท์และทุนระบุผู้รับ ประจำปีการศึกษา 2564
16/02/2022 ประกาศ แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
16/02/2022 ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย
03/02/2022 ประกาศ แจ้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
03/01/2022 ประกาศ แจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
22/11/2021 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
28/07/2021 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
03/02/2021 รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564
15/01/2021รายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
14/12/2020 การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
27/11/2020 หยุดการเรียนการสอนและกำหนดการเรียนการสอนชดเชย
20/10/2020 ประกาศการเปิด-ปิดภาคเรียน 2563
ข่าวประกาศรับสมัครบุคลากร
05/12/2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะ (ครูช่างไฟฟ้า)
04/12/2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ครูช่างไฟฟ้า)
22/11/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป (ครูช่างไฟฟ้า)
01/11/2023 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูช่างไฟฟ้า)
30/10/2023 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
06/10/2023 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
03/10/2023 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
06/09/2023 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
05/09/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
21/09/2023 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
09/08/2023 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
07/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
21/07/2023 ประกาศรับสมัครผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
10/05/2023 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
24/04/2023 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาก่อสร้าง
24/04/2023 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
14/12/2022 ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
30/11/2022 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
30/11/2022 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
04/11/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
29/09/2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างยนต์
27/09/2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างยนต์
20/09/2022 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ หนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชาช่างยนต์
06/09/2022 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครูช่างยนต์)
05/09/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างก่อสร้าง)
05/09/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
11/08/2022 ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน(ครูช่างก่อสร้าง)
01/08/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างก่อสร้าง)
29/06/2022 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
15/06/2022 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างไฟฟ้า)
06/06/2022 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างไฟฟ้า)
06/06/2022 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
03/05/2022 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างก่อสร้าง)
02/05/2022 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างก่อสร้าง)
22/04/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูช่างก่อสร้าง)
05/01/2022 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และยามรักษาการณ์
26/05/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
17/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูคณิตศาสตร์)
06/05/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์)
27/04/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ครูวิทยาศาสตร์ และครูคณิตศาสตร์)
29/03/2021 ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
15/03/2021 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
ข่าวประกาศประกวดราคา
21/11/2022 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2022 ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบ
14/12/2021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพเถิน
30/11/2021 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2021 ประชาพิตจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2564
21/10/2021 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ 2564
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
15/02/2022 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพของวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง
18/10/2021 นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ให้บริการผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลัง อาชีวะฯ เมืองดอกบัว
11/10/2021 “ตรีนุช” เร่งเครื่องยกระดับอาชีวะเอกชน
11/10/2021 วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ได้รับรางวัลการประกวดโครงงาน โคก หนอง นา โมเดล สไตล์ กศน
11/10/2021“บิ๊กป้อม” ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้วรับเปิดเทอม2ปลอดภัย-ชม Fix It Center

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพเถิน

    :: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ