สถิติ นศ.QR-CODE

กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์


Automotive Center

QR-CODE

แก้วเซรามิคจากกากกาแฟ

QR CODE

แยมลูกหว้า

QR CODE

อาลัวกระถิน

 


 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาการขาย
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาก่อสร้าง
  ข้อมูล SAR ปี 2556
  ข้อมูล SAR ปี 2557
  ข้อมูล SAR ปี 2558
  ข้อมูล SAR ปี 2559
  ข้อมูล SAR ปี 2560
  ข้อมูล SAR ปี 2561
  ข้อมูล SAR ปี 2562

New Document
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน แบบที่ 1   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1   
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ขนาด 150 มม.   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการบัญชีแบบที่1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563   
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2562   


 New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
13/03/2019 สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษาให้อาชีวะจากฮั่นปั้น
11/03/2019 ประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายในความร่วมมือบูรณาการด้านความปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” | 82
07/03/2019 มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ
04/03/2019 สอศ. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ