แหล่งเรียนรู้วิชาการออนไลน์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วิชา เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ครูผู้สอน คุณครูฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ

เข้าสู่บทเรียน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

วิชา การเป็นผู้ประกอบการ

ครูผู้สอน คุณครูณัฐผไท สุทธิเสริม

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาช่างยนต์

วิชา การขับรถยนต์

ครูผู้สอน คุณครูศิริโย ยาดี

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

วิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า

ครูผู้สอน คุณครูปฏิภาณ คำรินทร์

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ครูผู้สอน คุณครูธัญญารัตน์ วงศ์แก้ว

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

วิชา ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับช่าง

ครูผู้สอน คุณครูพรทนา มงคลกาวิล

เข้าสู่บทเรียน

วิชา การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่ิอสุขภาพและสังคม

ครูผู้สอน คุณครูอดิเรก วรรณโสภา

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาการตลาด

วิชา พฤติกรรมผู้บริโภค

ครูผู้สอน คุณครูทิพรัตน์ จูจันทร์

เข้าสู่บทเรียน
แผนกวิชาการบัญชี

วิชา การบัญชีเริ่มต้น 2

ครูผู้สอน คุณครูกนกวรรณ ยันตรวัฒนา

เข้าสู่บทเรียน

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ