แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)
นางสาวธีริศรา วงศ์แสนสี
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)
นายสิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)
นางสาวนิรมล เสนาธรรม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

นางสาวอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ