แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

นางพรทนา  มงคลกาวิล
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวพลอยนภัส สาแก้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (ภาษาไทย)

นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม
ครููแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(ภาษาอังกฤษ)

 

นายอดิเรก วรรณโสภา
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (พลศึกษา)

 

นางสาวนิรมล เสนาธรรม
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)

นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์)

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารยา ตุ่นหนิ้ว
ครูุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคม)

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ