แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นางสนธยา  ชูบาล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวปวีณา  แสนบัวบาน
ครููแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์ชัยวะ
ครููแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ