แผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายอาทิตย์ วิหก
หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกลโรงาน

นายฐาปกรณ์ ใจเงี้ยวคำ
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน

 

นายพัสกร วงศ์ปัญญาวุธ
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน

 

 

นายชิงชัย เกตุพงษ์
ครููแผนกวิชาเครื่องกลโรงงาน

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ