ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อสถานศึกษา  :    วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Thoen Industrialand and Community College
ที่ตั้ง :  เลขที่  147  หมู่ที่ 1  ถ.เถิน-ทุ่งเสลี่ยม ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน
           จังหวัดลำปาง  52160
หมายเลขโทรศัพท์  : 054-292701
หมายเลขโทรสาร  : 054-293040
E-mail Address : lampang04@vec.mail.go.th
Website : www.thoen.ac.th

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพเถิน

         วิทยาลัยการอาชีพเถิน   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการได้รับประกาศจัดตั้ง  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. 2540  โดยกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสถานศึกษาลำดับที่  242  ของกระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลัยการอาชีพเถิน ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 147 หมู่ 1 ตำบลแม่ปะ  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน 203ไร่ 3 งาน 37 ตารางเมตร สภาพทั่วไปเป็นเนินเขา ในเทือกเขาผีปันน้ำ 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ