<
   

 

 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
Thoen Industrial and Community College

เอกสารดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยฯ
   
- แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 5 ปี ดาวน์โหลด
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกฝากคาบสอน    ดาวน์โหลด
-แบบฟอร์มเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงาน    ดาวน์โหลด
งานพัสดุ  
แบบรายงานการขอซื้อขอจ้าง (พ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดพัสดุประกอบรายงานขอซื้อขอจ้าง (พ.1/1) ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความซ่อมครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด
งานผลิตผลการค้าฯ  
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1) ดาวน์โหลด
รายละเอียดแบบโครงการฝึกฯ (สผ.1/1) ดาวน์โหลด
งานวางแผนและงบประมาณ  
แบบฟอร์มเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ