หลักสูตรการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

Cara Mengembalikan Foto yang Terhapus di iPhone

-สาขาวิชาช่างยานยนต์
-สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
-สาขาวิชาเครื่องกลโรงงาน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาการขาย/ธุรกิจค้าปลีก
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
-สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
-สาขาวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
-สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสำนักงาน
-สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2. พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
3. งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
4. งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
5. งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุอื่นๆ
6. งานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7. งานอาหารครอบครัว

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตามความต้องการของชุมชน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1. งานไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
2. งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
3. พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5.งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
6.งานติดตั้งไฟฟ้านอกสถานที่
7. โปรแกรม Micro soft Word
8. จับจีบและผูกผ้า
9. งานประดิษฐ์ของชำร่วย
10. การแปรรูปกกเป็นของใช้

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ