แนะนำผู้บริหาร

ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ครูเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร (ปทส.) วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

พ.ศ. 2543 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา (M.Ed.)  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

- รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  ชั้นที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2552 
- รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ  ชั้นที่ 3  ประจำปีการศึกษา  2549 ใบประกาศเลขที่  57501 
ลงวันที่  20  มีนาคม  2549  และเข้าเฝ้ารับพระราชทาน เมื่อ วันที่  29  เมษายน  2551

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  ลำดับที่  93  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  128  ตอนที่ 16 ข  หน้า  98 
(เล่มที่ 8/2)  วันที่  28  สิงหาคม  2554
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ลำดับที่  159  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  123  ตอนที่ 14 ข  หน้า  208 
(เล่มที่ 8/3)  วันที่  27  มิถุนายน  2549

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.จันทรา ส่งศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2535 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) ธุรกิจศึกษา(การตลาด)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

พ.ศ. 2544 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2555 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2554

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556

รางวัล "ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2550

รางวัล " ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา

รางวัล "ครูชุมชน สร้างคนดีเป็นศรีแผ่นดิน"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดร.พุทธชาติ เกตุหิรัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูลำปาง

พ.ศ. 2544 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2555 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) บริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน" ประจำปี 2556

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2548

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2554

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การจัดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

รางวัล "ครูผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2550

รางวัล "ครูเกียรติยศ" ผู้มีคุณค่าทางการศึกษา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2544-2546 ปริญญาตรี คบ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

พ.ศ. 2547-2549 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

พ.ศ. 2553-2555 ปริญญาโท ค.อ.ม. ไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงาน,รางวัลเกียรติยศ

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

17 กุมภาพันธ์ 2557 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)


  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ