แผนกวิชาช่างยนต์

สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557

ที่ ชื่อ - สกุล สื่อการเรียนการสอน
1 นายบัญญัติ กันมาเวียง งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เชื้อเพลงและวัสดุหล่อลื่น PowerPoint
2 นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ งานเครื่องยนต์ดีเซล Power Point
3 ว่าที่ร้อยโทวิเชียร มุงเมือง สื่อประกอบการสอนวิชางานเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน
4 นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง สื่อการสอนงานไฟฟ้ารถยนต์ Power Point
5 นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้ว สื่อประกอบการสอนวิชา จักรยานยนต์ Power Point
6 นายธนสิทธิ์ เจริญศรี งานบำรุงรักษารถยนต์ Power Point
7 นายจีรพงษ์ สลีแดง งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น VDO

 

สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2558

ที่ ชื่อ-สกุล สื่อการเรียนการสอน
1 นายบัญญัติ กันมาเวียง งานเครื่องยนต์เล็ก
2 นายอภิศักดิ์ ผลิดใบ งานเครื่องยนต์ดีเซล
3 ว่าที่ร้อยโทวิเชียร มุงเมือง งานวัดละเอียด
4 นายพงศ์ศักดิ์ ธงทอง ชุดฝึกการต่อวงจรอัลเทอร์เนเตอร์และเรกูเลเตอร์
5 นายเฉลิมเกียรติ สายดวงแก้ว งานซ่อมเครื่องดีเซล
6 นายวิศิษฎ์ ขัดสาย งานเครื่องยนต์แแก๊ซโซลีน

 

 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ