สถิติ นศ.


QR-CODE กลุ่มรับปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์
Automotive Center

 
   วิสัยทัศน์พันธกิจ
   ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
   บุคลากร
   นักเรียนนักศึกษา
   หลักสูตร การเรียน
   วัสดุ ครุภัณฑ์
   อาคารสถานที่
   ตลาดแรงงาน
   สถานประกอบการ  
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   เอกสารดาวน์โหลด
  แผนกวิชาช่างยนต์
  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 แผนกวิชาการขาย
  ข้อมูล SAR ปี 2556
  ข้อมูล SAR ปี 2557
  ข้อมูล SAR ปี 2558

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


New Document
- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ครู สาขาวิชาพละศึกษา   
- ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปปฏิบัติเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   
- ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21   
- ประกาศ สอบราคาจ้างร้านธุรกิจจำลอง โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21   
- แบบฟอร์มโครงการภายใต้นิเทศ   
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป   
- รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชา พลศึกษา   


 
New Document


 

 
....................................................................................................................................
 
ข่าวอาชีวประชาสัมพันธ์
 
     
  อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง หน่วยงานใน สอศ.
  :: วิทยาลัยเทคนิคลำปาง :: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง :: สำนักอำนวยการ
  :: วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง :: สำนักความร่วมมือ
  :: วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา :: สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  :: วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี กฟผ.แม่เมาะ :: สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร อาชีวศึกษา
    :: สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
    :: สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
    :: สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
     
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ