มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

เกณฑ์การประเมินลูกเสือ
ตัวอย่างปฏิทินการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการสอน - การประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกและวิชาพิเศษลูกเสือ
แบบประเมินงานลูกเสือ
มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ