วิทยาลัยการอาชีพเถิน มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๐ เครื่อง วงเงินงบประมาณ ๙๒๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน