ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งรายละเอียดคุณลักษณะงานซื้อ ครุภัณฑ์ตามโครงการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง (Excellent Model School) จำนวน 1 ชุด โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน